Strefa klienta

Pomoc - słownik pojęć

 

Poniżej zamieszczamy słownik pojęć przydatnych w kontaktach z Biurem Obsługi Klienta a także stosowanych m.in. w umowach i korespondencji.

 

 


1. Odbiorca
Każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem    energetycznym,

 

2. Odbiorca końcowy
Odbiorca dokonujący zakupu paliw lub energii na własny użytek od Nyskiej Energetyki Cieplnej – Nysa Sp. z o.o.,

 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne, Sprzedawca
Nyska Energetyka Cieplna – Nysa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,

 

4. Obiekt
Budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

 

5. Źródło ciepła
Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

 

6. Lokalne źródło ciepła
Zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła, bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

 

7. Sieć ciepłownicza
Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych, 

 

8. Przyłącze
Odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,

 

9. Węzeł cieplny
Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

 

10. Grupowy węzeł cieplny
Węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

 

11. Instalacja odbiorcza
Połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru  ciepłej wody w obiekcie,

 

12. Zewnętrzna instalacja odbiorcza
Odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z   instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

 

13. Układ pomiarowo-rozliczeniowy
Dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do  pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

 

14. Nośnik ciepła
Woda lub para dostarczana do napełniania sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych oraz  uzupełniania ubytków nośnika poza źródłem ciepła

 

15. Warunki obliczeniowe:
a. obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego, określoną dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
b. normatywna temperatura ciepłej wody,

 

16. Taryfa:
Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

 

17. Grupa taryfowa
Grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich  stosowania,
Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego:
AN - odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest  z lokalnych źródeł ciepła sprzedawcy opalanych węglem w Nysie.
AG – odbiorcy końcowi , którym ciepło dostarczane jest z lokalnych źródeł ciepła sprzedawcy opalanych węglem w miejscowościach: Niwnica, Kępnica, Koperniki, Goświnowice, Biała Nyska.
B1 – odbiorcy końcowi , którym ciepło dostarczane jest z centralnego źródła ciepła przy ul. Jagiellońskiej, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy i węzłów cieplnych odbiorcy,
B2i – odbiorcy końcowi , którym ciepło dostarczane jest z centralnego źródła ciepła przy ul. Jagiellońskiej, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych sprzedawcy,
B2g – odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest z centralnego źródła ciepła przy ul. Jagiellońskiej, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych sprzedawcy,
B3 – odbiorcy końcowi, którym ciepło dostarczane jest z centralnego źródła ciepła przy  ul. Jagiellońskiej, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, grupowych węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych sprzedawcy.

 

18. Moc cieplna
Ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika jednostce czasu,

 

19. Zamówiona moc cieplna
Ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
b. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
c. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

 

20. Nielegalne pobieranie ciepła    
Pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ     pomiarowo – rozliczeniowy.