Aktualności i informacje

piątek, 16 wrzesień 2022 11:36

Nowa Taryfa dla Ciepła!

NEC – Nysa Sp. z o.o. w Nysie informuje, że w oparciu o przepisy dotyczące obrotu energią cieplną tj. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), oraz wydane na jej mocy przepisy wykonawcze, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718 ze zm.), została wydana decyzja w dniu 8.09.2022 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i podana do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki- Ciepło”: Nr 580(1840) z dnia 9 września 2022r. – Taryfa dla ciepła Nr 18/2022, która obowiązywać będzie w rozliczeniach za ciepło dostarczane przez NEC – Nysa Sp. z o.o. w Nysie – począwszy od dnia 24 września 2022 r.
Pełny tekst Taryfy dla ciepła Nr 18/2022 r., umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej NEC Nysa Sp. z o.o. w Nysie: www.necnysa.eu 

 

Czytany 1383 razy