Aktualności i informacje

poniedziałek, 28 marzec 2022 08:41

Druga zmiana Taryfy dla ciepła od 1 kwietnia 2022 roku

     

          NEC – Nysa Sp. z o.o. w Nysie informuje, że w oparciu o przepisy dotyczące obrotu energią cieplną tj. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), oraz wydane na jej mocy przepisy wykonawcze, a w szczególności: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 07 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło  (Dz. U. z 2020 r.  poz. 718 ze zm.), została wydana decyzja  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i podana do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki- Ciepło”: Nr 168 (1429)  z dnia 14 marca 2022 r. Dotyczy ona wprowadzenia II zmiany Taryfy dla ciepła Nr 17/2021, która obowiązywać będzie w rozliczeniach za ciepło dostarczane przez Nyską Energetykę Cieplną od 1 kwietnia 2022 r. 

         Pełny tekst zmiany Taryfy dla ciepła Nr 17/2021 r. ( z późniejszą zmianą z dnia 14.01.2022, wprowadzoną do stosowania od 01.02.2022 r.), umieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie internetowej NEC Nysa Sp. z o.o. w Nysie: www.necnysa.eu, (zakładka: "Oferta - Taryfa dla Ciepła").

Czytany 1296 razy